โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ยื่นคำขอฯ ตั้งแต่ปี 2565)


โปรดทราบ !!!

    ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ระบุว่า กกพ. จะกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) และตามนโยบายของรัฐ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายร่วมกันบริหารจัดการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปีพ.ศ. 2564 - 2573 จำนวนไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ (MWp) มีกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วยและระยะเวลารับซื้อ 10 ปี ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนับปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตามกำหนดวัน SCOD

 

ตรวจสอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าคงเหลือของโครงการฯ ได้ที่ >Click<

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ติดต่อสอบถาม >Click<

        

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าเขต ตามพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นหน่วยงานพิจารณาโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลสถานะดำเนินการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ >Click<

ข้อควรทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ (สำคัญโปรดอ่านทำความเข้าใจ !!!)

 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป้น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัยกับ PEA เท่านั้น
 • เน้นให้ติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Self Consumption) และไฟฟ้าที่เหลือสามารถขายไฟฟ้าได้
 • กำลังผลิตติดตั้งแผงโซลาร์ (PV) ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ต่อรายสำหรับ เชื่อมต่อแบบ 3 เฟส (220/380 V) และ ไม่เกิน 5 kWp ต่อราย สำหรับเชื่อมต่อแบบ 1 เฟส (220 V)
 • ผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เองทั้งหมด
 • PEA จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบ ภายหลังได้รับการพิจารณา ในราคา 2,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ราคาที่ PEA รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน 2.2 บาท/หน่วย (kWh) ระยะเวลา 10 ปี
 • ปริมาณรับซื้อรวมในพื้นที่ PEA และ MEA ปี 2564 - 2573 รวมกันปริมาณ 90 เมกะวัตต์ (MW) 
 • รับข้อเสนอแบบ First come First served ผ่านเว็บไซด์นี้ https://ppim.pea.co.th
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และประกาศผล ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอฯ ได้ที่ https://ppim.pea.co.th/project/solar/list 
 • โปรดแนบบิลค่าไฟฟ้าหรือหลักฐานการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (บิลค่าไฟฟ้าไม่ควรเกิน 3 เดือน) สอดคล้องกับข้อมูลผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการและผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , เลขที่บ้านที่ติดตั้ง, ประเภทใช้ไฟฟ้าโดยหากข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้ติดต่อ สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ใช้ไฟฟ้า (ตามบิลค่าไฟฟ้า) เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ ก่อนยื่นเข้าร่วมโครงการ

คู่มือการดำเนินการโครงการ สามารถศึกษา ดูรายละเอียดได้ตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HuTylJ2BUFsBOk8CoAgua8_-4igOXkpA 

ประเภทพลังงานหมุนเวียน
แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขั้นตอนการยื่นขอขายไฟฟ้า

 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอผลิตไฟฟ้า สมัครบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ในระบบ PPIM
 2. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าลงทะเบียนใช้งาน (Log in) ในระบบ PPIM
 3. การยื่นขอขายไฟฟ้าในระบบ PPIM
  • กรณีเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเอง ให้เลือกหมายเลข CA ที่ประสงค์จะขอยื่นผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอและอัพโหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอขายไฟฟ้า
  • กรณีเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเอง  ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกรอกหมายเลข CA และรายละเอียดตามแบบคำขอขายไฟฟ้า พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอขายไฟฟ้า
 4. PEA พิจารณาเอกสารและทางด้านเทคนิค (Capacity) โดยมี E-mail แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าทราบ
 5. PEA ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ PPIM ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้า (เดือนละ 2 ครั้ง วันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือนนั้นๆ)
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดส่ง (ต้นฉบับ) แบบคำขอขายไฟฟ้าพร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอ, รายการเอกสารประกอบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ (สำเนา) ใบเสร็จค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วับ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หากพ้นกำหนดถือว่าคำขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน 270 วันนับจากวันที่ทำสัญญาฯ
 8. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตรวจสอบ/ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามที่ยื่นไว้ และขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 9. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (https://www.erc.or.th/th/all-exception/)
 10. PEA เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า, เปลี่ยนมิเตอร์ และทดสอบวันเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization)
 11. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไม่เกินวัน SCOD ตามข้อ 7
 12. Flow Chart ขั้นตอนดำเนินการ https://drive.google.com/file/d/1Ee9J-f2FxFe7vV4uACKpLSP8u6T15lGX/view 

แบบฟอร์มในการดำเนินการต่างๆ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fmoQ-jIiv7pqeB-guivSAnZyPm5fOmxG 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

1129 PEA Call Center

กรณี สอบถามรายละเอียดเอกสารการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน หรือ การยื่นคำขอขายไฟฟ้า

 

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าเขต ตามพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาโดยตรง สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ >Click<

 

หรือ

กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า (กสผ.)
ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
โทร. 02-009-6057 , 02-590-9733 และ 02-590-9753

Email : aeedivision@pea.co.th