แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ (นิติบุคคล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า

(Power Producer Information Management: PPIM)

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฟภ.”) ได้จัดทำเว็บไซต์ “https://ppim.pea.co.th” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้มีความประสงค์ผลิตไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟภ. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)
    การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กฟภ. ได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ กฟภ.กำหนดทุกประการ โดยการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

1.การสมัครใช้บริการ การตอบรับ และการปฏิเสธการลงทะเบียน

    ผู้ใช้บริการ ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ PPIM ต้องลงทะเบียนตามที่ กฟภ.กำหนด อย่างไรก็ดี ในการอนุมัติการลงทะเบียนของ กฟภ. นั้น จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง กฟภ. ต้องทำการประเมินและตรวจสอบเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง”) ในกรณีที่ กฟภ. พิจารณาว่าผู้ใช้บริการ มีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้ กฟภ. อาจปฏิเสธการลงทะเบียนที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้
    1.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียน
    1.2 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฟภ. กำหนด
    1.3 กฟภ. จะเริ่มพิจารณาบัญชีผู้ขอใช้บริการพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการทราบในช่วงเวลา 9.00 น. - 12.00 น. ของวันทำการถัดจากผู้ขอใช้บริการสมัครใช้บริการ
    ทั้งนี้ กฟภ. ไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลรหัสผ่านจากผู้ใช้บริการ

2.ระยะเวลาในการใช้บริการ

    ระยะเวลาในการใช้บริการ PPIM คือระยะเวลาหนึ่งเดือน และจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือน หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะต่ออายุ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการที่ กฟภ. กำหนด โดย กฟภ. จะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการในเดือนถัดไป

3.ค่าบริการ

    การใช้บริการ PPIM มีทั้งการใช้บริการแบบไม่มีค่าบริการและมีค่าบริการ กฟภ. ขอสงวนสิทธิในการกำหนดรูปแบบการให้บริการที่มีค่าบริการในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยจะระบุรูปแบบการให้บริการ, อัตราค่าบริการ, และกำหนดชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

4.บัญชีผู้ใช้

    4.1 กฟภ. จะให้ผู้ใช้บริการมีบัญชีผู้ใช้บริการ PPIM สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งสำนักงานใหญ่และหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งสาขา และสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งคน เท่านั้น
    4.2 ผู้ใช้บริการจะดูแลรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตนอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาตเอง กฟภ. จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว และ กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยบุคคลอื่นดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้โดยบุคคลอื่น
    4.3 เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอ กฟภ. อาจช่วยผู้ใช้บริการในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการภายในขอบเขตที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว กฟภ. อาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการและดำเนินการใดๆ กับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ

5.หน้าที่ในการแจ้งข้อมูล

    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ได้เคยแจ้งไว้ต่อ กฟภ. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ กฟภ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่กำหนดไว้ข้อ 7.2

6.หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

    6.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ PPIM ของผู้ใช้บริการ (“ข้อเรียกร้อง”) ผู้ใช้บริการจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะไม่ให้ กฟภ. เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
    6.2 ในกรณีที่ กฟภ. มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ PPIM ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ กฟภ. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม

7.การจัดการข้อมูล

    7.1 กฟภ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่ผู้อื่นโดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
    7.2 ผู้ใช้บริการอาจขอให้ กฟภ. แก้ไข เพิ่มเติมและลบข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ กฟภ. ได้รับจากผู้ใช้บริการ
    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามวิธีการที่ กฟภ. กำหนดเป็นการเฉพาะ และ กฟภ. อาจเรียกเก็บค่าดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
    ทั้งนี้ การเปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมและลบข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ใช้บริการติดต่อทาง Email: service-ppim@pea.co.th โดย กฟภ.อาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารเพื่อยืนยันการดำเนินการดังกล่าว และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ กฟภ.
    7.3 ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ กฟภ. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า กฟภ. จะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่ จะมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
    7.4 กฟภ. สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใดๆ หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

8.การระงับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ

    8.1 กฟภ. อาจระงับการให้บริการ PPIM เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ และถือว่า กฟภ. ไม่ต้องมีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร
        8.1.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ PPIM ตามกำหนดระยะเวลาหรือที่เป็นการเร่งด่วน
        8.1.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ PPIM ไม่สามารถใช้งานได้
        8.1.3 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ PPIM อันเนื่องมาจากไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงานและเหตุสุดวิสัย
        8.1.4 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ PPIM
    8.2 กฟภ. อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ PPIM ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย กฟภ. อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเวปไซต์หรือแจ้งผู้ใช้บริการโดยตรงผ่านทาง Email โดย กฟภ. ไม่ต้องมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร

9. การยกเว้นความรับผิด

    9.1 กฟภ. ไม่รับรองว่า บริการ PPIM จะปราศจากข้อบกพร่องไม่ว่าโดยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย (เช่น ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือการละเมิดสิทธิ เป็นต้น)
    9.2 กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการต่อผู้ใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

10.การกระทำต้องห้าม

    ในการใช้บริการ PPIM ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้
    10.1 การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล มติหรือคำสั่ง หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
    10.2 การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี
    10.3 การกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ กฟภ. และ/หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือสัญญา
    10.4 การใช้บริการ PPIM เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น เช่น การใช้บริการ PPIM เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น เป็นต้น
    10.5 การโอนหรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้บริการ PPIM ของผู้ใช้บริการ หรือให้บุคคลอื่นร่วมใช้บัญชีผู้ใช้บริการ PPIM
    10.6 การกระทำซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนเกี่ยวกับ กฟภ. และ/หรือบุคคลอื่น หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
    10.7 การใช้บริการ PPIM เพื่อล่วงละเมิดหรือหมิ่นประมาทผู้ใช้บริการหรือผู้อื่น หรือการใช้บริการ PPIM เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ PPIM ที่ กฟภ. ได้กำหนด
    10.8 การกระทำที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนหรือประวัติการใช้งานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม
    10.9 การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการ PPIM
    10.10 การกระทำที่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อบกพร่องของบริการ PPIM โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
    10.11 การกระทำที่ทำให้เกิดคำถามโดยไม่มีเหตุผลอันควรและ/หรือทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่อ กฟภ. ที่เกินสมควร
    10.12 การกระทำที่แทรกแซงการให้บริการ PPIM หรือการใช้บริการ PPIM ของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น
    10.13 การกระทำอันเป็นการยุยงหรือส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ถึง 10.12
    10.14 การกระทำอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หรือที่ กฟภ.พิจารณาว่าไม่เหมาะสม
    10.15 การดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ กฟภ. เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแทรกแซงกิจการของ กฟภ. โดยการกระจายข่าวลือ การใช้วิธีการฉ้อฉลหรือใช้กำลังบังคับ หรือ การกระทำอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะเดียวกันกับการกระทำข้างต้น
    10.16 การกระทำความผิดอื่นใดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ PPIM

    ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในข้อ 11.1 ถึง 11.4 หรือในกรณีที่ กฟภ. เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในข้อ 11.1 ถึง 11.4 กฟภ. อาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ PPIM ของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ PPIM กฟภ. จะไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว
    11.1 ในกรณีที่ กฟภ. พิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทะเบียนตามข้อ 1 หลังจากผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการ PPIM
    11.2 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ PPIM นี้
    11.3 กฟภ. ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีสาเหตุมาจาก กฟภ. หรือผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าถึงบัญชี PPIM ของผู้ใช้บริการนานกว่า 1 ปี
    11.4 ผู้ใช้บริการกระทำการอันต้องห้ามตามข้อ 10

12. การโอนสิทธิ

    ผู้ใช้บริการจะไม่โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ PPIM ให้แก่บุคคลอื่น

13. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

    การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กฟภ. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ กฟภ. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ PPIM หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ PPIM
    กรณีที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ PPIM กฟภ. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ กฟภ. หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

14. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ

    หากมีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ PPIM นี้ที่เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ PPIM ที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่เหลือ โดย กฟภ. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะตีความตามเจตนารมณ์เดิมของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวตามที่ได้กำหนดไว้

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

    กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ PPIM ฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ PPIM ระหว่าง กฟภ. และผู้ใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น

16. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติม

    กฟภ. มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า