โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะผู้ยื่นฯ ในปี 2564)


 

          ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ในปี 2564  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

 

ข่าวประกาศ !!

>>> สำหรับคำขอขายไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบทางเทคนิค ในปี 2564 PEA จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบตามประกาศ กกพ. ฉบับปี 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ทราบ (ภายใน 45 วันนับจากวันที่ กกพ. ประกาศ) ต่อไป <<<<

 

 คำเตือนน !!!!!!!!!!!

>>> สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปี 2565  ให้ยื่นเข้าโครงการสำหรับผู้ยื่นปี 2565 

https://ppim.pea.co.th/project/solar/detail/62885d055bdc7f264c5edcdd/  <<<

 

 โดยหายรายใหม่ยื่นเข้ามาโครงการนี้ PEA จะไม่พิจารณาคำขอฯ แต่อย่างใด

 

ประเภทพลังงานหมุนเวียน
แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขั้นตอนการยื่นขอขายไฟฟ้า

 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอผลิตไฟฟ้า สมัครบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ในระบบ PPIM
 2. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าลงทะเบียนใช้งาน (Log in) ในระบบ PPIM
 3. การยื่นขอขายไฟฟ้าในระบบ PPIM
  • กรณีเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเอง ให้เลือกหมายเลข CA ที่ประสงค์จะขอยื่นผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอและอัพโหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอขายไฟฟ้า
  • กรณีเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเอง  ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกรอกหมายเลข CA และรายละเอียดตามแบบคำขอขายไฟฟ้า พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบคำขอขายไฟฟ้า
 4. PEA พิจารณาเอกสารและทางด้านเทคนิค (Capacity) โดยมี E-mail แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าทราบ
 5. PEA ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ PPIM
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดส่ง (ต้นฉบับ) แบบคำขอขายไฟฟ้าพร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอ, รายการเอกสารประกอบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ (สำเนา) ใบเสร็จค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วับ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หากพ้นกำหนดถือว่าคำขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 8. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากยื่นขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 9. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 10. PEA เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า, เปลี่ยนมิเตอร์ และแจ้งกำหนดวันทดสอบวันเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) และวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากทราบ
 11. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

1129 PEA Call Center

กรณี สอบถามรายละเอียดเอกสารการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน หรือ การยื่นคำขอขายไฟฟ้า

ติดต่อ

กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (PEA)
โทร. 02-590-9753, 02-590-9763 และ 02-009-6053 

Email : aeedivision@pea.co.th